Body Art: New Photography from China

Featuring the art of Cang Xin, Huang Yan, Li Wei, Liu Ren, Ma Yanling and Wu Yuren, 

March 15 - May 4, 2008