Rebellion From Within

Rebellion From Within: New Art From the People's Republic of China, 1993: Zhang Ge, Jiang Zhongchao and Da Gong