Avant-Garde Asian Calligraphy

Featuring the Art of Xu Bing, Wang Dongling, Chen Guangwu, Yang Yang, and Tsugio Hattori, 2002