Man and Earth


Contemporary Paintings from Taiwan, 1994-1995: Cheng Tsai-tung, Yu Peng, Hsu Yu-jen and Kuo Chuan-chiu